LUẬT KHÁM CHỮA BỆNH THUVIENPHAPLUAT

  -  
Cho hỏi quy định mới về việc hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện như thế nào? Câu hỏi của bạn Trà Hương đến từ Lâm Đồng.
*
Nội dung chính

Quy định mới về hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa thực hiện như thế nào?

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 80 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 về hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa như sau:

Khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa1. Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh được thực hiện như sau:a) Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh phải thực hiện theo phạm vi hành nghề của người hành nghề; việc chữa bệnh từ xa phải theo danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;b) Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình.

Bạn đang xem: Luật khám chữa bệnh thuvienphapluat

2. Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện như sau:a) Người hành nghề trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ phải chịu trách nhiệm về kết quả khám bệnh, chữa bệnh của mình;b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hỗ trợ phải chi trả chi phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hỗ trợ theo mức thỏa thuận giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.3. Chính phủ quy định chi tiết về khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Như vậy, việc khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề y với người bệnh được thực hiện như sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh từ xa giữa người hành nghề với người bệnh phải thực hiện theo phạm vi hành nghề của người hành nghề; việc chữa bệnh từ xa phải theo danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

- Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Bị Bệnh - Tài Liệu Truyền Thông Bằng Tiếng Việt

*

Thế nào là hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 các hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động bao gồm:

- Hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp ngoài địa điểm khám bệnh, chữa bệnh ghi trong giấy phép hoạt động;

- Khám bệnh chữa bệnh tại nhà, khám sức khỏe tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Khám bệnh chữa bệnh nhân đạo theo đợt.

Ngoài ra, điều kiện thực hiện hoạt động khám bệnh chữa bệnh lưu động được quy định như sau:

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này phải được cung cấp bởi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ người hành nghề, thiết bị y tế, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phù hợp với quy mô và phạm vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lưu động, trừ các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại nhà do nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản thực hiện;

- Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 88 của Luật này;

- Được sự đồng ý của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này, trừ trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý.

Xem thêm: Công Dụng Thuốc No - Nospa 40Mg Là Thuốc Gì

Trường hợp nào bắt buộc chữa bệnh theo quy định pháp luật?

Căn cứ tại Điều 82 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

Bắt buộc chữa bệnh1. Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Luật này bao gồm:a) Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;b) Người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát; người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản;c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật2. Chính phủ quy định về biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bao gồm:

- Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

- Người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát; người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản;